خانه / بایگانی برچسب: اسکیس کروکی معماری

بایگانی برچسب: اسکیس کروکی معماری

تفاوت اسکیس و کروکی

تفاوت اسکیس و کروکی

سوالی که برای اغلب دانشجویان معماری پیش می آید این است که اسکیس و کروکی چه فرقی با هم دارد.
عده ای این دو را به اشتباه با هم یکی می دانند.
اسکیس
طرح اولیه ای است که غالبا دست آزاد و بر روی کاغذ ترسیم می شود.
طرح کشیده شده معمولا با رنگ یا وسایل ترسیمی راندو می شوند.
در واقع اصلی ترین تفاوت اسکیس و کروکی این است که اسکیس ترسیم تفکرات می باشد ولی کروکی ترسیم مشاهدات می باشد.
گفتیم که اسکیس ترسیم تفکرات است بنابر این سرعت ترسیم خطوط بالاتر اما سطح دقت پایین تر اما در کروکی سرعت ترسیم خطوط پایین تر اما سطح دقت بالاتر است.